Πάνειον Όρος. Α.Β. Κερατέας/Μount of Pan. A.F.B. Keratea/Paranormal Documentary

Έξω από τη πόλη και στη κορυφή του αρχαίου όρους, υπάρχει μία ξεχασμένη βάση, κέντρο τελετών και αρχέγονης δύναμης.
 Outside the city on top of the ancient mount, there is a forgotten base,a ritual center and primordial force.

Βαριά η ιστορία με το αεροπορικό δυστύχημα του 1969 αφήνοντας πίσω του 90 νεκρούς. Είναι όλα αυτά λόγος για την ύπαρξη παραφυσικών φαινομένων; 
Heavy history since the year 1969 when an airplane crashed, leaving behind 90 dead people.Can all this be a reason for the existence of paranormal phenomena?