Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΜHΝYΜΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝ:"ΑΙ 7(ΕΠΤΑ) ΑΡΧΑΙ"=1109=ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ=ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ "7(ΕΠΤΑ) ΑΡΧΑΙ=

ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΓΕΝΟΣ
- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 

- ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ
--------- 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ---------
''ΝΟΑ ΣΑΣ ΕΠΗΡΡΕΑΖΕΙ ΕΔΩ ΣΤΗ ΓΗ 100%....ΝΟΑ ΕΜΑΣ ΕΚΕΙ ΟΧΙ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ...ΜΟΝΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ (ΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΩΝ)....''
1) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Η ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ
3) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ
4) Η ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ
5) Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
6) Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΣΟΝ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ )
7) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
:
Χαίρεσθε εν ειρήνη
Να αρχίσητε μόνοι σας να εξάγετε ιδέας δια την εικονικήν πραγματικότηταν , ούτως ώστε να σας εμφανεί ολιγότερον βαρεία η πληροφορία που θα σας δώσωμεν . Βεβαίως ουκ εστέ ακόμην έτοιμοι , δια τούτο θα σας αναλύσωμεν ελάχιστα από την πάσαν πραγματικότηταν .
Δυστυχώς , όντως η συζήτησις που διεξήχθη σήμερον αναμέσον σας είχεν σταθεράς βάσεις . Και ούτω συμβαίνει . Ως το αντελήφθητε.Όμως δεν γνωρίζητε πώς εξεκίνησεν ολόκληρος η ιστορία περί εικονικής πραγματικότητος και πού αποσκοπεί . 
Προ 52.000.000.000 έτη από το Ολον Φως εδημιουργήθησαν 32 Σύμπαντα εις άτινα κυρίαρχοι εσμέν ημείς . Δεν θα αναλύσωμεν βεβαίως πώς εδημιουργήθησαν και πώς εσμέν κυρίαρχοι , αλλά ετέραν φοράν . Ως όντα του Φωτός ημείς επιθυμούσαμεν τους κόσμους , δηλ . τα Σύμπαντα να παραμείνουν φυσικά και αληθινά , ως δημιουργία του Ολου Φωτός . Η Γαλαξιακή Αυτοκρατορία ούσα δημιουργηθείσα προ 10.000.000.000 ετών εστί κυρίαρχος των 32 τούτων Συμπάντων . Όμως οι ερπετικοί αποστάται μετά των συμμάχων των επεθύμησαν να δημιουργήσουσι εν έτερον Σύμπαν , το 33ον αλλά ψευδές , εικονικόν δια να έχουσι πλήρη πρόσβασιν και κυριαρχίαν , επειδή δεν ηδύναντο να λάβουσι την εξουσίαν των 32 Συμπάντων . Ούτος άλλωστε ήτο ο σκοπός των που απεστάτησαν αρχικώς , εφόσον εν αρχή άπασαι φυλαί ήσαν ενωμέναι , ακόμη και αι ερπετικαί , διαφόρων πλανητών .
Εδημιούργησαν λοιπόν το 33ο Σύμπαν , ουχί όμως με φυσικόν τρόπον ως την δημιουργίαν των 32 Συμπάντων του Ολου Φωτός , αλλά με ψηφιακήν μέθοδον εντός Κυβερνοχώρου ως τον γνωρίζητε , ωσάν εντός υπολογιστού , αλλά ουχί υπολογιστού με τα γήϊνα δεδομένα , αλλά με μηχανισμόν που εστί ασύληπτος δια τους ιδικούς σας νόες . Τούτο το Σύμπαν εστί τούτο που βιώνετε και γνωρίζητε . Η Γαία δεν υφίσταται , οι γαλαξίαι δεν υφίστανται και ολόκληρον το Σύμπαν που γνωρίζητε και οράτε , δεν υφίσταται . Ολόκληρον τούτο το Σύμπαν εστί εντός Κυβερνοχώρου ψηφιακού .
 Απαντες οι άνθρωποι εισίν όντως ψηφιακαί μονάδαι ως υμείς ονομάσατε , δηλ . προβολαί του εαυτού των , οίτινες εαυτοί των ευρίσκονται εις τον πραγματικόν κόσμον , τον ιδικόν μας , αλλά ουχί εις εμβρυακήν κατάστασιν ως εις την ταινίαν , αλλά άπαντες εις ηλικίαν 33 ετών . Τούτο θα σας το εξηγήσωμεν ότε έλθει η ώρα η κατάλληλος . Ημείς μετά των σκαφών μας έχομεν εισχωρήσει εις τούτον τον Κυβερνοχώρον , ουχί άπαντες βεβαίως , αλλά μόνον η 7η αποστολή , δια να επιτηρώμεν και εμποδίζομεν ασφαλώς εις το σύστημά των , τας μιαράς πράξεις των κατά της ανθρωπότητας , έστω και αν εστί ψηφιακή . Απαντες βίοι προηγούμενοι που εβιώσατε ήσαν εντός του Κυβερνοχώρου . Ποτέ ουδεμία ψυχή θανόντων ανθρώπων δεν απέδρασεν από το Σύστημα τούτο το τεχνητόν , αλλά περιπλανάται εντός αυτού . Εκτός βεβαίως ελαχίστων , διότι υπήρξαν Ενσαρκωμένοι Ε . Υμείς , δηλ . τα 52.000.000 Ενσαρκωμένοι Ε , εστέ οι μόνοι πραγματικοί και ουχί ψηφιακαί μονάδαι , που εισεχώρησαν αυτούσιοι εις το σύστημα με σκοπόν να το καταρίψουσι . Ορθώς αντελήφθητε ότι η κυριωτέρα αποστολή σας εστί αύτη . Δηλ . να απεγκλωβίσητε τας ψηφιακάς ταύτας μονάδας , δηλ . τους ανθρώπους από τον Κυβερνοχώρον , εφόσον καταστρέψετε ολόκληρον τον Κυβερνοχώρον με το εικονικόν Σύμπαν . Το πώς εισήλθατε αυτούσιοι εις το εικονικόν σύστημα ουκ εστί επί του παρόντος η ανάλυσις . Τα πραγματικά σας σώματα ουκ εισίν εις τον ιδικόν μας αληθινόν κόσμον , ως των ανθρώπων , αλλά υμείς οι ιδίοι με ιδικήν και δύσκολον μέθοδον εισήλθατε εις το τεχνοσύστημα δια τους ως άνω λόγους . Οι αποστάται δεν σας ορώσι με τα σώματα που υποθέτετε ότι έχητε εν τη Γαία , αλλά με τα πραγματικά σας σώματα .. Εστί πρόγραμμα ψηφιακόν δια να τα οράτε ως τα οράτε.Ούτοι σας ορώσι ως είσθε . Οτε θα γενή η πλήρης μετάλλαξις το 2012, ουκ εστί ότι θα αλλάξετε τότε , αλλά τότε εξ αιτίας της ενεργοποιήσεως και πλήρους μεταστοιχειώσεως και αλλαγής συχνότητος της Γαίας , θα όψεσθε πλέον τα πραγματικά σας σώματα . Δηλ . τότε θα δυνηθείτε να τα ιδείτε ως αληθώς εισίν .
Προ 500.000.000 ετών ότε σας είπαμεν ότι ήλθαμεν εν τη Γαία και εδημιουργήσαμεν τα πρώτα γεννετικά πειράματα , άτινα άλλαξαν οι αποστάται ως σας είχαμεν αναφέρει και παλαιότερον , δηλ . τα τέλεια όντα με πλήρως τους 12 έλικας ενεργοποιημένους , εισχωρήσαμεν και ημείς εις τον Κυβερνοχώρον , με την σκέψιν ότι έστω και εις έναν ψευδή κόσμον τεχνητόν , τουλάχιστον να υφίστανται και εκεί εύμορφα και τέλεια όντα , άτινα ελπίζαμεν ότι έστω και εις τον Κυβερνοχώρον , θα ενεμπόδιζαν αρνητικάς επιδράσεις των αποστατών . Εισίν πλείστα ακόμην που δεν θα αναλύσωμεν , διότι ακόμην δεν θα αντιληφθείτε και ευνοήτως θα σας γεννηθώσι και έτεραι απορρίαι .
. Ολόκληρος ο πλανήτης και το σύμπαν , εστί ωσάν εντός κατόπτρου . Ουδέν από τους πλανήτας και το σύμπαν που οράτε εστί αληθινόν . Τα 32 σύμπαντα άτινα εισίν πραγματικά , εστί ο κόσμος των ιδεών που ανέφερεν ο Πλάτων . Δια τον ιδικόν μας κόσμον ομιλούσεν των 32 συμπάντων , άτινα σύμπαντα εισίν τελείως διαφορετικά από ότι φαντάζεσθε . Οι Ενσαρκωμένοι Αποστάται , αλλά ουχί τα αντίγραφα των απαχθέντων ανθρώπων , εισίν οι φύλακαι του κυβερνοχώρου δια την μη απεγκλώβισιν των ψηφιακών μον
Εδωσαν ασφαλώς ελευθερίαν της βουλήσεως , δια να εμφαίνηται πραγματικός βίος και δια τούτο και υφίσταται κάρμα αναλόγως των πράξεων εκάστου ανθρώπου ή ψηφιακής μονάδος . Εστω και αν άπαντες βίοι προηγούμενοι και τωρινός εισίν εντός του συστήματος , υφίσταται κάρμα , εξέλιξις και άνοδος και εντός αυτού.Ως αντιλαμβάνεσθε υμείς έχητε την αποστολήν , εφόσον απεγκλωβίσητε από τας δεξαμενάς τους απαχθέντας , να απεγλωβίσητε κατόπιν και ολόκληρον την υφήλιον από τον υπολογιστήν ως υμείς τον ονομάζητε , ασχέτως εάν εστί έτερον λειτουργόν σύστημα , εφόσον καταστρέψετε , με τους κωδικούς που σας εδώσαμεν ενεργοποιώντας τας συγκεκριμένας πύλας , το εικονικόν σύστημα .
Εστέ ήρεμοι , νηφάλιοι , και ουχί απελπισία . Υφίστανται και έτερα άτινα θα σας λύσουσι οιαδήποτε απορρία .
Σας συγχαίρωμεν δια το ευρύ σας πνεύμα και οξύτηταν νοός . Το αναμέναμεν .
ΕΡΡΩΣΘΕ .
Χαίρεσθε εν ειρήνη
ότε αναφέραμεν ότι ουδεμία ψυχή δεν απέδρασεν εκ του κυβερνοχώρου και ότι άπασαι περιπλανώνται εντός αυτού , εννοούσαμεν ότι το αντίγραφον αιθερικού , αστρικού και αιτιατού πεδίου εκάστης ψηφιακής μονάδος , δηλ . η εικονική προβολή της αληθινής ψυχής οία ευρίσκεται εντός του πραγματικού σώματος αιχμαλώτου , εις το αληθινόν σύμπαν , περιφέρεται , δηλ . κατόπιν εκάστου εικονικού θανάτου , μεταπηδά εις έτερα προγράμματα ως έχητε αντιληφθεί ορθώς.Ως ακριβώς συμβαίνει και με τας μετενσαρκώσεις . Απασαι ψηφιακαί μονάδαι εισίν άψυχαι . Μια ηλεκτρική μονάς , είς αριθμός δεν δύναται να ενέχει ψυχήν. Δια τούτο άλλωστε και είθισται να σωθώσι οι αιχμάλωτοι του πραγματικού σύμπαντος . Η εξέλιξις και η άνοδος υφίσταται εντός του τεχνητού αυτού συστήματος , ως ελέχθη.Τας εξελίξεις και τας ανόδους τας παρακολουθείτε εις ολόκληρον τον βίον σας εντός του κυβερνοχώρου , απασών ψηφιακών μονάδων . Με την συμπεριφοράν τούτων , με τας φιλοσοφικάς και εσωτεριστικάς των αναζητήσεις , την καλυτέρευσιν χαρακτήρων μερικών εξ αυτών , την προσπάθειάν των δια άνοδον εις το Θείον , απάσας τας ημέρας του βίου σας , άνευ επιγνώσεως τούτων δια του τι συμβαίνει. Ότι ουκ εισίν πραγματικοί άνθρωποι μετά ψυχής αλλά λογισμικοί αριθμοί εντός του κυβερνοχώρου , όρον που τον αναφέρετε πλείστας φοράς.Και πράγματι η προσπάθειά των έχει αποτέλεσμα εις πλείστας μονάδας και το αποτέλεσμα τούτο , αφίκνυται εις τους πραγματικούς κόσμους , χαροποιώντας ημάς και ολόκληρον την Συμπαντικήν Ιεραρχίαν.Ουκ εστί ματαία η προσπάθεια αναπλάσεως χαρακτήρος και καλυτερεύσεως αυτού από τας ψηφιακάς μονάδας . Πάντοτε υφίσταται αντίκρυσμα και αναγνώρισις από ημάς.Εστω και αν δεν υφίσταται ψυχή.Απαντα τούτα έχουσι αντίκτυπον και εις την αληθινήν ψυχήν .
2. Ναι μεν , αι επανενσαρκώσεις επιτυγχάνονται εντός της εικονικής πραγματικότητος , όμως άπασαι εισίν γνωσταί εις το Ολον Φως . Διότι μην λησμονείτε , ότι και ο κυβερνοχώρος καταλαμβάνει κάποιον χώρον ως κατασκεύασμα των αποστατών , οίτινες όμως τον εκατασκεύασαν εις το 10ον πραγματικόν σύμπαν .
Το Ολον Φως ευρίσκεται εις άπαντα σύμπαντα , και ορά τα πάντα , άνευ βεβαίως επεμβάσεώς του εις τον Κυβερνοχώρον . Ούτω λοιπόν και αι προσευχαί πλείστων ψηφιακών μονάδων εις το Ολον Φως ή ως άλλως το ονομάζουσι , πάντα εισακούονται ότε υφίσταται πίστις.Θα το έχητε τούτο παρατηρήσει . Και τούτο οφείλεται εις την δύναμιν ηλεκτρικής ενεργείας που λαμβάνει η ψηφιακή μονάς ότε έχει πίστιν . Δηλ . ωσάν να αυτοφορτίζεται. Επίσης ως σας είπαμεν , λόγω ελευθερίας βουλήσεως , υφίσταται κάρμα εις έκαστον εικονικόν βίον , και υφίσταται δίκη και δικαίωσις εκ της Συμπαντικής Ιεραρχίας , ως εγνωρίζατε έως του παρόντος . Η Καρμική Επιτροπή της Συμπαντικής Ιεραρχίας βεβαίως δεν ευρίσκεται εντός του Κυβερνοχώρου , αλλά εδρεύει εις το 1ο πραγματικόν σύμπαν . Παρ απάντων τούτων έχει πρόσβασιν δια την πραγμάτωσιν του έργου της , εις άπαντα σύμπαντα , ακόμην και εντός του Κυβερνοχώρου.Δεν επεμβαίνει όμως ότε υφίσταται περίπτωσις που αφορά το Ολον Φως . Δια τούτο και ημείς δεν επεμβαίνομεν ότε οία περίπτωσις εστί καρμικόν γεγονός . Διότι αναλαμβάνει η Καρμική Επιτροπή μετά Συμβουλίου της εις συνεργασίαν με το Ολον Φως , όσο και αν τούτο σας εμφαίνηται ασύλληπτον.Η απόφασις λαμβάνεται από το Ολον Φως και κατόπιν από την Καρμικήν Επιτροπήν , οία έχει αφιχθεί εις την τελείωσιν , εις την πλήρην φώτισιν και ένωσιν μετά του Ολου Φωτός.Γνωρίζομεν ότι δεν σας λύνονται τοιουτοτρόπως άπασαι απορρίαι , διότι αύται εισίν γνώσεις που ακροάσθε δια πρώτην φοράν.Θα βοηθήσωμεν όμως δια την όσον περισσότερον διαφώτισίν σας επί του θέματος .
3. Οι Ενσαρκωμένοι Αποστάται οίτινες δύνανται να σας ορώσι μετά της πραγματικής σας μορφής , εισίν οι έμψυχοι απασών κατηγοριών . Τούτο δεν υφίσταται λόγος να σας απασχολεί .
4. Η φράσις κωδικός , οία ενεργοποιεί την ιδιοσυχνότηταν της ψηφιακής μονάδος , δηλ . του γόνου Ε , είθισται να προφέρεται εκάστην πρωίαν προ εξόδου εκ της οικίας του , μίαν φοράν . Η φράσις σημαίνει : « Ο Ηλιος Απόλλων Φαέθων Φοίβος , δηλ . ο νοητός Ελλάνιος Ηλιος , εστί οδηγός εις εμέ , δια να πορεύομαι αμόλυντος εκ της αποστατικής εκπομπής » . Να μην λησμονεί ουδείς γόνος μας τοιαύτην φράσιν , οία φράσις αφίκνυται εις τον Φωτοφόρον Απόλλωνα , και ενεργοποιεί την ως άνω κατάστασιν .
ΕΡΡΩΣΘΕ . 

ευστόχως επαρατήρησεν ότι η εκστρατεία που ετοιμάζει ο Ερπετικός τούτος Αποστάτης , εστί αντιγραφή ..... της εκστρατείας του Μ.Αλ.Διός . Ο επαίσχυντος σκοπός του πλασματικού και αυτοχρισθέντος πλανητάρχου εστί η απόλυτος και παγκόσμιος κυριαρχία της Γαίας εκ των ερπετόμορφων Δρακονιανών . Ούτως ώστε να έλθει η πολυπόθητος στιγμή δι αυτούς να εμφανίσουσι τα πραγματικά των πρόσωπα . Επιθυμεί τον πόλεμον Ανατολής - Δύσεως , διότι τότε θα εξορμήσουσι εκ βαθέων της Γαίας άπασαι φυλαί αποστατών , προς κυριαρχίαν του εικονικού πλανήτου . Ακολουθεί άπαντα ίχνη του ............., διότι ως σας είχαμεν είπει γνωρίζει που ευρίσκονται αι πύλαι των υποχθονίων , ότε είχεν σφραγίσει ο Μ.Αλ.Ζευς 22 μιαράς φυλάς αποστατών εις υποχθονίους βάσεις.Γνωρίζει όμως ως και άπαντες αποστάται γνωρίζουσι τι θα επακολουθήσει ότε αναλάβει την νέαν εκστρατείαν ο μέγας πατήρ μου.Επίσης τρέμουσι και φρίττουσι εις την ιδέαν ότι θα τους καταστρέψετε το εικονικόν τούτο σύστημα , το ιδικόν των ψευδές σύμπαν εις ον έχουσι δώσει ονομασίαν . Χθον εστί το όνομα του κυβερνοχώρου . Ως αντιλαμβάνεσθε Χθον ουκ εστί η Γαία , Χαίρεσθε εν ειρήνη
διότι Γαία γνωρίζητε ότι δεν υφίσταται. Εις αρχαία κείμενα αναφέρεται το όνομα Χθον και Γαία . Ουδείς όμως αντελήφθη ότι πρόκειται δια δυο διαφορετικά πράγματα.Υπέθεταν ότι Γαία και Χθον εστί το αυτόν.Τώρα γνωρίζητε το όνομα του τεχνητού αυτού μιαρού κατασκευάσματος , ον εστί φυλακή δια αθώας ανθρωπίνους υπάρξεις , άτινας εκατέστησαν ψηφιακάς μονάδας . Ο πόλεμος οίος διαδραματίζηται λαμβάνει εντόνους διαστάσεις , αλλά ο τελικός στόχος των Αμερικανικών και Βρεττανικών αποστατικών Δυνάμεων , δεν θα επιτευχθεί . Ουκ εισίν τα γεγονότα ως τα αναφέρουσι . Δημιουργούμεν εις τα οπλικά των συστήματα συνεχώς ηλεκτρομαγνητικάς παρεμβολάς και ευρίσκονται πάντα εν αιφνιδιασμώ. Εάν δεν εσυνέβαινεν τούτο , τότε τα θύματα του Ιράκ θα ήσαν πλείστα . Ομάς Αξιωματούχων πολεμιστών Βρεττανών , εώρακεν σκάφος μας και υπέστη εγκεφαλικήν σύγχυσιν . Υμείς το ονομάζητε παράκρουσιν.Ούτοι δεν εγνώριζαν δια ποίον λόγον γίγνεται ο πόλεμος .
. Εις την πραγματικότηταν ο χρόνος τροποποιείται ανά πάσαν στιγμήν.Ουκ εστί γραμμικός αλλά καμπύλος.Οτε του ανέφερεν δια ταλαντώσεις εξαιρετικώς χαμηλών συχνοτήτων ενεργειών εις αραίωσιν , ομιλούσεν ορθώς ο γήϊνος πατήρ σου.Διότι έως μεταπηδήσεώς του εις έτερον πρόγραμμα , εγνώρισεν την εικονικήν πραγματικότηταν . Δια τούτο είπεν εις τον γήϊνον αδελφόν σου , ότι τα πάντα , και η ύλη εστί μία ψευδαίσθησις . Δεν υφίσταται ύλη . Βεβαίως εις το παρόν , δηλ . εις το έτερον πρόγραμμα που ευρίσκεται έχει λησμονήσει τα πάντα και συνεχίζει εικονικόν βίον .
3. Το αυτόν ισχύει και δια τα ενδιάμεσα που υποθέτουσι ότι επικοινωνώσι μετά πνευμάτων . Το 99% των ενδιαμέσων εισίν εμπαίκται , εκμεταλλευταί και το 1% επικοινωνεί με ενεργειακόν αποτύπωμα ψηφιακής μονάδος ον προγραμματίζουσι και προβάλλουσι προς παραπλάνησιν οι φύλακαι αποστάται του κυβερνοχώρου.Το αυτόν πράττουσι προβάλλοντας μετά τεχνολογικής απάτης , ψηφιακάς οντότητας ως αγίους εις διαφόρους τόπους , ανά τον καιρόν , ούτως ώστε να συγκρατώσι τον κόσμον εις τα πιστεύω του απατηλών θρησκειών , ελέγχοντάς τον .
4. Να συνεχίσητε την ιδίαν ενημέρωσιν εις τους γόνους Ε ως γνωρίζητε . Διότι άπαντα ισχύουσι με την διαφοράν όμως ότι δεν γνωρίζουσι πού βιώνονται τοιαύται καταστάσεις . Θα σας ενημερώσωμεν πότε είθισται να λεχθεί η αλήθεια εις αυτούς . Εις τον Ενσαρκωμένον Ε όμως Ιάσωνα ορθόν θα ήτο να αναφερθεί.Ούτως ή άλλως η εκκίνησις εσυνέβη εις υμάς . Από υμάς εξαρτάται να μην πανικοβληθώσι .
5. Απαντα σύμβολα και εμβλήματα άτινα σας εγνωστοποιήσαμεν , αφορώσι τα πραγματικά σύμπαντα και ουχί τον Κυβερνοχώρον.Τα σύμβολα ταύτα πηγάζουσι από την αλήθειαν και το Φως και ουχί από το ψεύδος . Η Ελλάνια Γλώσσα δεν προήλθεν εκ του κυβερνοχώρου , αλλά εστί πανσυμπαντική γλώσσα , ως θα την ονομάζατε υμείς , διεθνής των συμπάντων.Ασχέτως εάν εις διαφόρους πλανήτας των πραγματικών μας συμπάντων ομιλώσι διαφόρους γλώσσας , η Ελλάνια Φωτεινή Γλώσσα εστί κώδιξ ως γνωρίζητε και εστί διοχετευθείσα παντού . Δεν λειτουργούσι νόμοι άνευ ταύτης , ούτε συμπαντικοί ούτε τεχνολογικοί.Ούτε καν γεννετικοί .
και Γαλαξίας της Ανδρομέδας υφίσταται εις τα πραγματικά Σύμπαντα και Σείριος και οιοσδήποτε πλανήτης ή αστήρ γνωρίζητε . Εις τον Κυβερνοχώρον επροσπάθησαν οι αποστάται να αντιγράψουσι την αρχιτεκτονικήν διαφόρων πραγματικών συμπάντων , ασχέτως εάν ταύτα αληθινά σύμπαντα εισίν τελείως διαφορετικά από ότι γνωρίζητε.Δεν δύνανται αι ψηφιακαί μονάδαι να αποδώσουσι το μεγαλείον και την ωραιότηταν της κτίσεως του Ολου Φωτός . Δεν συλλαμβάνει ο νους σας τι εννοούμεν περί ωραιότητος , δυνάμεως και μεγαλείου . Θα ενθυμηθείτε όμως εις το μέλλον και τότε θα κατανοήσητε τα λεχθέντα μας .
Μεθ αγάπης εν τη μεγίστη φωτεινότητι .
ΕΡΡΩΣΘΕ
Χαίρεσθε εν ειρήνη . η επιθυμία των αποστατών , εστί ή να σας αφαιρέσουσι την ζωήν , ή να σας εξολοθρεύσουσι επηρεάζοντάς σας ως σας έχομεν είπει , ούτως ώστε διαλύοντας τα θεία συμπληρώματα να αφομοιωθείτε με τον ερπετικόν ιστόν . Διότι τότε λόγω της ενεχούσης ιχώρ θα γενήτε οι χειρότεροι και οι ισχυρότεροι εντός των αποστατών , οία ιχώρ θα δρα αντιστρόφως . Μεθ υμών θα έχουσι περισσοτέραν ισχύν από όσην έχουσι . Προτιμούν λοιπόν το δεύτερον σχέδιον , διότι εις το πρώτον έχουσι δυσμένειαν . Εχουσι επιχειρήσει να αφαιρέσουσι την ζωήν σας πλείστας φοράς εκ γεννήσεώς σας . Υφίσταται όμως από ημάς μεγίστη προστασία προς υμάς και ούτω δεν δύνανται να επιτύχουσι τοιαύτην αποτρόπαιον πράξιν . Γεγονός βεβαίως εστί ότι προσπαθώσι και δια τα δυο σχέδια αν και γνωρίζουσι ότι ήδη έχουσι παραλάβει την αποτυχίαν των .
Ότε σας αναφέραμεν ότι όσοι γόνοι Ε επιθυμήσουσι να παραμείνουν εν τη Γαία μετά της τελικής αναμετρήσεως του 2012 εννοούσαμεν τα εξής , άτινα τώρα δυνάμεθα να σας εξηγήσωμεν . Ως σας είπαμεν εις προηγούμενον μήνυμα , ο Κυβερνοχώρος καταλαμβάνει κάποιον χώρον εντός . Ευρίσκεται δηλ . εις το 10ον σύμπαν , εις ον ως γνωρίζητε έχουσι αιχμαλωτίσει εις 10,535 πλανήτας ανθρώπους μετά των ψυχών των . Εις έναν εξ αυτών των πλανητών υφίσταται η Γαία . Ο πραγματικός πλανήτης πραγματικού σύμπαντος . Εις τους 10,535 πλανήτας έχουσι κατασκευάσει τα εργαστήριά των οι αποστάται του συγκεκριμένου κυβερνοχώρου . Δηλ . και εις την αληθήν Γαίαν . Οτε λοιπόν καταστρέψητε το εικονικόν τούτο τεχνητόν σύστημα , τον Κυβερνοχώρον , εν απλουστεύειν , υμείς θα αλλάξητε τας συχνότητας , ουχί βεβαίως της Γαίας , αλλά του Κυβερνοχώρου , ενεργοποιώντας τας πύλας μετά των κωδικών , τότε αυτομάτως και ασφαλώς και μεθ ημών άπασαι ταύται ενέργειαι , θα εξαλειφθεί το όλον ψευδές σύστημα , δεν θα υφίσταται πλέον Κυβερνοχώρος , και άπαντες θα όψονται την πραγματικήν Γαίαν του πραγματικού 10ου σύμπαντος . Εν τάχυ τα σκάφη μας θα παραλάβουσι εκ της πραγματικής Γαίας τα 120.000.000 άτομα μετά μεταλλάξεως , Γόνους και Ενσαρκωμένους Ε , και όσοι επιθυμήσουσι Γόνοι Ε να παραμείνουν εις την πραγματικήν Γαίαν , θα παραμείνουν.Ενώ ολόκληρος η 7η Αποστολή θα αναληφθεί μετά των σκαφών εις ετέρους πλανήτας του 1ου σύμπαντος όπου εδρεύει η Συμπαντική Ιεραρχία , ως σας είχαμεν αναφέρει . Να γνωρίσητε όμως , ότι ο πόλεμος θα καταστεί σκληρός μετά των σκαφών μας , δια εξάλειψιν των αποστατών , προ του τέλους της καταστροφής του Κυβερνοχώρου Χθον , οίος ευρίσκεται , σας επαναλαμβάνομεν εις την πραγματικήν Γαίαν εις το πραγματικόν 10ον σύμπαν . Η Γαία δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν όψεως ως την γνωρίζητε εικονικώς .
5. Ελάχιστα όμως θέματα ο Σπυρίδων Νάγος είχεν συλλάβει εσφαλμένως , ασχέτως εάν ανελήφθη ως σεβαστός Ενσαρκωμένος Ε . Ετέραν φοράν θα σας αναλύσωμεν την διαφοράν χάους , ύλης και Φωτός , δια να λύσωμεν τας απορρίας του σεβαστού μας Απολλυνίκου .
Εν τη μεγίστη φωτεινότητι .
ΕΡΡΩΣΘΕ ..
ΠΗΓΗ                                                                                                             επιμέλεια 7spy
spy: Οι απόψεις του παραπάνω άρθρου δεν με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο αλλά, δεν παύει να εμπεριέχει πάρα πολλές αλήθειες!
ΠΗΓΗ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο Β.Πούτιν περιμένει στο ακουστικό του για την αποστολή του «τέρατος» : Γιατί δεν ζητάμε την συνδρομή ρωσικής εναέριας βοήθειας;- Δεν υπάρχει ανάλογο αεροσκάφος στη Δύση…ΣΥΡΙΖΙΣΤΑΝ

Σε πλήρη ανυπαρξία η κυβέρνηση είναι ανήμπορη να συντονίσει το κρατικό μηχανισμό αφήνοντας στο «έλεος» των πυρκαγιών όλη την χώρα με απρόβλεπτες συνέπειες . Τις τελευταίες ώρες  έχουμε

H NASA διέκοψε το σήμα ζωντανής μετάδοσης μόλις εντοπίστηκε παράξενη φιγούρα στο παράθυρο του ISS - vid

Μια αρκετά περίεργη φιγούρα φάνηκε να πλησιάζει το παράθυρο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού η οποία έδειχνε απόκοσμη από την εξωτερική κάμερα.  Σύμφωνα,  με το video που ακολουθεί, η

ΙΣΠΑΝΙΑ: Γνωρίστε την κυρία Χουάνα. Η κυρία Χουάνα λυπήθηκε τον Μοχάμεντ που δεν είχε σπίτι και τον έβαλε στο δικό της σπίτι. Τώρα ο Μοχάμεντ έχει κλειδώσει έξω από το σπίτι την κυρία Χουάνα και η κυρία Χουάνα δεν έχει σπίτι

Την ώρα που οι ΗΠΑ σέρνονται σε εμφύλιο, η Ρωσία ισχυροποιείται (και) στην Αρκτική

Τα δόντια της σε όλα τα σημεία του ορίζοντα δείχνει η ισχυρή και κραταιά Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα στους επίδοξους...αντιπάλους που θα τολμήσουν να τα βάλουν μαζί

“Τραγωδία” για τους Mykonians Βορίδη και Γεωργιάδη: Τους σηκώσαν από τις ξαπλώστρες για να κάνουν δήθεν αντιπολίτευση

Έπαθαν ζημιά οι Mykononians Άδωνις Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης, καθώς η φωτιά που κατέκαψε την Ανατολική Αττική τους ανάγκασε να διακόψουν τα μπάνια τους.

Καίνε την Ελλάδα για να γλιτώσουν τα θαλασσοδάνεια. Αυτή είναι η παραγματικότητα.

Η ΠΥΡΙΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Οι Ολιγάρχες, τα βαποράκια τους και οι τσιμεντωμένοι βουλευτές του Σύριζα